آخرین بروز رسانی : 1402/04/18 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان U R X Q N T Y W V S M O تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 40% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 60% No Show
L K H B E تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 50% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 70% No Show
D I Z تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پروا ز 30% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 50% No Show
ماهان همه 30% 40% 60%
کیش ایر RQ RX R P F S Y B H V 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
K L N Q M X 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر 3 روز قبل تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر 3 روز قبل تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
آتا همه 20% 30% 60% 80%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
پارس همه 30% 55% 65% 75%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) 72 ساعت قبل از پرواز 72 تا48 ساعت قبل از پرواز 48 تا24 ساعت قبل از پرواز 24 تا12 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز No Show/No Go
سپهران
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 48 ساعت قبل پرواز از 48 ساعت تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز (از دست دادن پرواز)
معراج U UB UD UE 70% 80% 90%
X V Q N 60% 70% 80%
M L K H 60% 70% 80%
B Y S E 50% 60% 70%
W O R A 40% 50% 60%
I D C J Z 30% 40% 50%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایر تور V M H Y 30% 40% 50% 60%
C 20% 30% 40% 50%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان خرید تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
کارون B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE 30% 50% 70%
WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WFYF BH EH KH LH MH NH QH RH SH UH VH WH YH BM 50% 70%
EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN VN WN YN BO 100%
تابان YY YR YV YZ YL YM YA YI YP
YF YK YD YN YB YW YJ YS YO
YQ YE YU
20% 30% 40% 50%
N D K F P I A M L Z V R Y 20% 30% 50% 60%
O S W B 20% 30% 60% 70%
E Q 100%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از لحظه صدور تا 15دقیقه پس از صدور از 15دقیقه بعد از صدور تا 12ظهر سه روز پیش از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز از سه ساعت پیش از پرواز تا بعد و NO-SHOW
*وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ بدون جریمه 10% 30% 50% 70%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان صدور تا 15 دقیقه پس از آن تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز از سه ساعت قبل از پرواز به بعد
زاگرس D I Z 0% 20% 30% 50% 50%
M N Q X R U V W Y F 0% 30% 40% 50% 60%
H K L B 0% 40% 50% 60% 70%
O E 0% 50% 60% 80% 90%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2ساعت قبل از پرواز به بعد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
V M Q K N S 40% 50% 60% 70%
D U L 100% غیر قابل استرداد
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF
P PF PB R RF RB RH RD RE JD
JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD
30% 50% 70%
M 30% 50% 70%
K KF L LF LB LH 30% 50% 70%
V A F U D IF IB IH IE I 30% 50% 70%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
پویا ایر Y W V S 20% 30% 50% 60%
U R X 25% 40% 60% 70%
Q N M 30% 50% 70% 80%
ایرلاین نرخ بلیت ابطال، استرداد و تعویض (براساس نرخ پایه) - NO SHOW مبنای محاسبه نرخ CHD
تا 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
ساها 6,000,000 تا 6,500,000 90% 90% 90% 75% نرخ بزرگسال
6,510,000 تا 8,500,000 50% 60% 70% 75% نرخ بزرگسال
8,510,000 تا 10,000,000 40% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
بالاتر از 10,010,000ریال 30% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
پارس همه 30% 55% 65% 75%
ایران ایر کلاس هایL, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C,J 30% 60%
آسمان کلاس های Y V S U R X Q N T M O 40% 60%
آسمان کلاس های L K H B 50% 70%
آسمان کلاس های D I Z 30% 50%
آسمان کلاس E غیر قابل استرداد
ماهان کلاس های همه 30% 30% 40% 60% 60%
آتا Y I S R O V 20% 30% 60% 80%
سپهران
سپهران کلاس P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85% 85%
وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
وارش SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
وارش HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ MD MF MG MH MI MK MM MN MO MP MQ MR MS MU MV MY MZ بدون جریمه 10% 30% 50% 70%
ایران ایر تور V M H Y 30% 40% 50% 60%
ایران ایر تور C 20% 30% 40% 50%
تابان کلاس های YY YR YV YZ YL YM YA YI YP YF YK YD YN YB YW YJ YS YO YQ YE YU 20% 30% 40% 50%
تابان کلاس هایN D K F P I A M L Z V R Y 20% 30% 50% 60%
تابان کلاس هایO S W B 20% 30% 60% 70%
تابان کلاس هایE Q غیر قابل استرداد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
قشم ایر V M Q N K S 40% 50% 60% 70%
قشم ایر کلاس های D U L غیر قابل استرداد
کارون B E H K L M N Q R S U V W Y BB EB HB KB LB MB NB RB UB VB WB YB BD ED HD KD LD ND QD RD UD VD WD YD BE EE HE KE LE ME NE QE RE SE UE VE AA AB AC AD AE 30% 50% 65%
کارون WE YE BF EF HF KF LF MF NF QF RF SF UF VF WFYF BH EH KH LH MH NH QH RH SH UH VH WH YH BM 50% 50% 70%
کارون EM HM KM LM MM QM RM SM VM WM YM BN EN LN MN NN VN WN YN BO 50% 70% 70%
کیش ایر کلاس های RQ RX R P F S Y B H V 20% 40%
کیش ایر کلاس های K L N Q M X 25% 50%
معراج کلاس U UB UD UE 70% 80% 90%
معراج کلاس X V Q N 60% 70% 80%
معراج کلاس M L K H 60% 70% 80%
معراج کلاس B Y S E 50% 60% 70%
معراج کلاس W O R A 40% 50% 60%
معراج کلاس I D C J Z 30% 40% 50%
تفتان همه ی کلاس ها 15% 25% 40% 55% 60%
زاگرس کلاس D I Z 0% 30% 20% 50% 50%
زاگرس کلاس M N Q X R U V W Y F 0% 40% 30% 50% 60%
زاگرس کلاس H K L B 0% 50% 40% 60% 70%
زاگرس کلاس O E 0% 60% 50% 80% 90%
ساها نرخ بلیت 6,000,000 تا 6,500,000 90% 90% 90% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت 6,510,000 تا 8,500,000 50% 60% 70% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت 8,510,000 تا 10,000,000 40% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
ساها نرخ بلیت بالاتر از 10,010,000ریال 30% 50% 60% 75% نرخ بزرگسال
کاسپین کلاس های W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD 30% 30% 50% 70% 70%
کاسپین کلاس های M 30% 30% 50% 70% 70%
کاسپین کلاس K KF L LF LB LH 30% 30% 50% 70% 70%
کاسپین کلاس V A F U D IF IB IH IE I 30% 30% 50% 70% 70%
پویا ایر کلاس های Y W V S 20% 30% 50% 60%
پویا ایر کلاس U R X 25% 40% 60% 70%
پویا ایر کلاس Q N M 30% 50% 70% 80%